I. Polityka ochrony danych Primavera Furniture Sp. z o.o.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Primavera Furniture Sp. z o.o.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa danych zobowiązujemy się do starannego zabezpieczania i przechowywania Państwa danych osobowych. Właśnie w tym celu przygotowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Sprawujemy nadzór nad ich przestrzeganiem i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Primavera Furniture Sp. z o.o. 11-010 Barczewo, Dąbrowka Mała 18 A. NIP:739-35-68-496, REGON:280141002, KRS 0000262394. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: Primavera Furniture Sp. z o.o. 11-010 Barczewo, Dąbrowka Mała 18 A.
 • e-mailem: info@primaverafurniture.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Primavera Furniture Sp. z o.o., w tym realizacji Państwa praw przez Primavera Furniture Sp. z o.o., mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora Primavera Furniture Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: Primavera Furniture Sp. z o.o.

11-010 Barczewo, Dąbrówka Mała 18 A. Z dopiskiemInspektor Ochrony Danych3. RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH:

 • DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ:

https://primaverafurniture.pl/   http://www.primaverafurniture.com/pl/

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej

2 lata od ostatnich odwiedzi strony

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 • DANE OSOBOWE KANDYDATÓW DO PRACY 

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) wybór kandydata do pracy

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na zatrudnianiu nowego personelu

Do czasu zakończenia procesu rekrutacji

 

 • DANE OSOBOWE DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – zakup towarów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na zakupie towarów niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy kupna

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości dostaw

2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 • DANE OSOBOWE KLIENTÓW PRIMAVERA FURNITURE Sp. z o.o.

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży produktów

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

/ żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 • DANE OSOBOWE PRACOWNKÓW I WSPÓŁPRACOWNKÓW KONTRAHENTÓW

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

/ żądania usunięcia

2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

3) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

4) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 • DANE OSOBOWE OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1)rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi

5 lat od nadania lub odebrania korespondencji

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie zaufane podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE KONIECZNE DO:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • nawiązania współpracy handlowej,
 • bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, lecz dotyczy to tylko osób korzystających ze stron internetowych naszej firmy:

Szczegóły w polityce prywatności [link] i Polityce ochrony danych osobowych [link]. Dane osób nie korzystających z naszych stron internetowych w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.